ORGANIZACJA ORGANIZACJA

ORGANIZACJA

Nadleśnictwo Smardzewice prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.

Nadleśnictwem Smardzewice kieruje Nadleśniczy mgr inż. Marek Dyśko.
Nadleśniczy prowadzi gospodarkę leśną na podstawie planu urządzenia lasu.

Nadleśniczemu podlegają bezpośrednio: Zastępca Nadleśniczego ds. Gospodarki Leśnej, Zastępca Nadleśniczego ds. Rozwoju, Inżynier Nadzoru, Główny Księgowy, Sekretarz, Straż Leśna, Stanowisko ds. pracowniczych, Leśny Ośrodek Szkoleniowy " Nagórzyce".

Z-ca Nadleśniczego ds. Gospodarki Leśnej - mgr inż. Mateusz Grabarz odpowiada za całokształt prac związanych z gospodarką leśną z wyłączeniem ochrony lasu, ochrony przyrody oraz łowiectwa.

 

Z-ca Nadleśniczego ds. Rozwoju - dr inż. Marcin Gołębiowski odpowiada za całokształt spraw związanych z ochroną lasu, ochroną przyrody oraz łowiectwem, nadzoruje i odpowiada za prace Działu Administracyjno -  Gospodarczego, działalność Leśnego Ośrodka Szkoleniowego " Nagórzyce" oraz działalność OHZ - Ośrodka Hodowli Zwierzyny.

Inżynier Nadzoru - mgr inż. Piotr Wosiński sprawuje kontrolę instytucjonalną, polegającą na sprawdzeniu prawidłowości wykonywanych przez leśniczych zadań, jak również prowadzi kontrolę BHP.

Posterunek Straży Leśnej zajmuje się zwalczaniem szkodnictwa leśnego - kradzieży drewna oraz kłusownictwa.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi wszystkie prace z zakresu:

 • hodowli lasu,
 • szkółkarstwa i nasiennictwa,
 • pozyskania,
 • gospodarki łowieckiej,
 • marketingu,
 • ochrony przyrody,
 • ochrony lasu,
 • nadzoru nad Lasami Prywatnymi,
 • ochrony przeciwpożarowej,
 • stanu posiadania.

Dział Administracyjno-Gospodarczy kierowany jest przez Sekretarza biura Nadleśnictwa. Dział ten prowadzi sprawy inwestycyjne, remontowe, konserwacyjne budynków, obiektów budowlanych, dróg i urządzeń melioracyjnych, transport, gospodarkę łąkowo – rolną oraz zajmuje się obsługą biura nadleśnictwa.

Stanowisko do spraw Pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Dział Finansowo-Księgowy kierowany przez Głównego Księgowego, prowadzi wszelkie sprawy z działu finansowo - księgowego.

Strukturę Nadleśnictwa Smardzewice oprócz biura stanowią również:

 1. Leśnictwa.
 2. Szkółka "IŁKI"
 3. Ośrodek Hodowli Zwierzyny, kierowany przez leśniczego do spraw łowieckich.

Leśniczowie zajmują się wszelkimi sprawami związanymi z gospodarką leśną, a więc sadzeniem lasu, pielęgnacją upraw, zabiegami pielęgnacyjnymi starszych drzewostanów, ścinką drzew, wywozem drewna, ochroną lasu, a także detaliczną sprzedażą drewna w kancelariach leśnictw.