Wydawca treści Wydawca treści

PROJEKTY I FUNDUSZE

 

Umowa z ARiMR zawarta  w  15 grudnia 2014 roku, nr  09311-69150-OR0500002/13.

Przebudowa dwóch dróg  przeciwpożarowych.

Całkowity koszt operacji 2 473 152,00 zł netto.

Wysokość dotacji stanowi 100 % wartości przedsięwzięcia.

 

"Zalesianie gruntów porolnych i nieużytków w ramach realizacji Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, będących własnością Skarbu Państwa"zrealizowany w latach 2011- 2012 zgodnie z umową nr 46/2011/Wn-05/OP-LE-LZ/D z dnia 03.03.2011 r.

Wartość przedsięwzięcia na terenie Nadleśnictwa Smardzewice 0,039 mln PLN, w tym dotacje z NFOŚiGW 0,019 mln PLN.

 

"Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich"

działanie "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych"

schemat II "Wprowadzenie elementów zapobiegawczych na terenach zaliczonych do dwóch kategorii zagrożenia pożarowego"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

 

Przebudowa trzech dróg przeciwpożarowych o łącznej długości 7,68 km.

Całkowity koszt operacji: 2 416 298,75 PLN

Udział środków UE: 1 557 484,96 PLN

Wkład beneficjenta: 407 227,12 PLN

 

„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych„ w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wartość przedsięwzięcia na terenie Nadleśnictwa Smardzewice 0,067 mln PLN, w tym dotacje 0,047 mln PLN.