Wydawca treści Wydawca treści

POŁOŻENIE

Pod względem podziału geobotanicznego (Matuszkiewicz 2001) Nadleśnictwo Smardzewice położone jest w: Dziale Wyżyn Południowopolskich (C), Krainie Wysoczyzn Łódzko-Wieluńskich (1), Okręgu Radomszczańsko-Tomaszowskim (4), Krainie Wyżyn Środkowomałopolskich (2), Okręgu Wzgórz Opoczyńsko-Łopuszańskich (6). Część obrębu Smardzewice położone jest w: Dziale Mazowiecko-Poleskim (E), Krainie Południowomazowiecko-Podlaskiej (3), Podkrainie Radomskiej (b), Okręgu Puszczy Pilickiej (6).

Nadleśnictwo Smardzewice jest jednym z dziewiętnastu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Nadleśnictwo położone jest w województwie łódzkim, na obszarze trzech powiatów (tomaszowskiego, opoczyńskiego i piotrkowskiego), ośmiu gmin i dwóch miast. Ogólna powierzchnia gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Smardzewice wynosi 16 246,64 ha.

 

Największa część nadleśnictwa położona jest w powiecie tomaszowskim, na terenie gmin: Inowłódz, Tomaszów Mazowiecki i miasta Tomaszów Mazowiecki. Część południowo-wschodnia nadleśnictwa położona jest w powiecie opoczyńskim na terenie gmin: Mniszków, Opoczno, Paradyż, Sławno. Najmniejsza część nadleśnictwa położona jest na terenie powiatu piotrkowskiego w gminach Wolbórz i Aleksandrów oraz mieście Sulejów.

Według podziału przyrodniczo-leśnego, uwzględniającego ekologiczne i fizjograficzne elementy przyrody i krajobrazu (Trampler i in. 1990), obszar zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Smardzewice położony jest w Krainie Małopolskiej (VI), w Dzielnicy Łódzko-Opoczyńskiej (1), mezoregionie Piotrkowsko-Opoczyńskim (b). Niewielki północny fragment obrębu Smardzewice leży w Krainie Mazowiecko-Podlaskiej (IV), Dzielnicy Równiny Warszawsko-Kutnowskiej (3) Mezoregionie Równiny Kutnowsko-Błońskiej (b). Zdecydowana większość powierzchni nadleśnictwa położona jest w mezoregionie Piotrkowsko-Opoczyńskim.

Pod względem podziału geobotanicznego (Matuszkiewicz 2001) Nadleśnictwo Smardzewice położone jest w: Dziale Wyżyn Południowopolskich (C), Krainie Wysoczyzn Łódzko-Wieluńskich (1), Okręgu Radomszczańsko-Tomaszowskim (4), Krainie Wyżyn Środkowomałopolskich (2), Okręgu Wzgórz Opoczyńsko-Łopuszańskich (6). Część obrębu Smardzewice położone jest w: Dziale Mazowiecko-Poleskim (E), Krainie Południowomazowiecko-Podlaskiej (3), Podkrainie Radomskiej (b), Okręgu Puszczy Pilickiej (6).

Według stosowanego obecnie podziału fizyczno-geograficznego Kondrackiego (2002), Nadleśnictwo Smardzewice położone jest w: Prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego (31), Podprowincji Nizin Środkowopolskich (318), Makroregionie Wzniesień Południowomazowieckich (318.8), Mezoregionach: Równiny Piotrkowskiej (318.84) i Doliny Białobrzeskiej (318.85), oraz Prowincji Wyżyn Polskich (34), Podprowincji Wyżyny Małopolskiej (342), Makroregionie Wyżyny Przedborskiej (342.1), Mezoregionach: Doliny Sulejowskiej (342.111) i Wzgórz Opoczyńskich (342.12).

 (źródło: Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Smardzewice).