Wydawca treści Wydawca treści

NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Lasy prywatne w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Smardzewice znajdują się na terenie 8 gmin wiejskich

Aleksandrów, Wolbórz, Mniszków, Sławno, Paradyż, Opoczno, Tomaszów Mazowiecki oraz Inowłódz,

a także na terenie 2 miast

Tomaszów Mazowiecki oraz Sulejów.

Nadleśnictwo Smardzewice na podstawie porozumień zawartych ze Starostwami Powiatowymi w Tomaszowie Mazowieckim oraz Piotrkowie Trybunalskim sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Powierzchnia lasów prywatnych nad którymi jest pełniony nadzór wynosi 1999,95 ha.

Na podstawie zawartych porozumień Nadleśniczy:

1. Cechuje drewno pozyskane w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawia właścicielowi lasu dokument stwierdzający legalność jego pozyskania (art. 14 a, ust. 3). Dokumentem potwierdzającym, że właściciel lasu pozyskał drewno zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o lasach jest świadectwo legalności pozyskania drewna /wzór wniosku o cechowanie drewna znajduje się na dole strony/.

2. Przygotowuje dane do wydania przez Starostę na podstawie art. 24 pkt. 1 ustawy o lasach decyzji nakazujących ponowne wprowadzenie roślinności leśnej, wykonania zadań z zakresu ochrony lasu oraz ochrony ppoż.

3. Przygotowuje dane do ustalenia przez Starostę zadań z zakresu wycinki drzew dla właścicieli lasów, dla których nie opracowano UPUL lub inwentaryzacji stanu lasów.

4. Kontroluje prowadzenie przez właścicieli trwale zrównoważonej gospodarki leśnej wg UPUL, oraz decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, a także zachowania przez właścicieli lasów zasad prowadzenia gospodarki leśnej określonych w art. 8 ustawy o lasach.

Powierzony nadzór nad lasami niepaństwowymi ma charakter wyłącznie przedmiotowy, gdyż nie odnosi się bezpośrednio ani do właściciela, ani do samego obszaru leśnego, a jedynie do zabiegów gospodarczych – działań podejmowanych na danym gruncie leśnym.

W odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa Nadleśniczy pełni również obowiązki wynikające z ustawy o lasach, mianowicie:

1. Wykonywanie zarządzonych przez starostę zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych.

2. Wnioskowanie do starosty o zarządzenie zwalczania organizmów szkodliwych w przypadku ich wystąpienia w stopniu zagrażającym trwałości lasów.

3. Opiniowanie wniosków właścicieli lasów skierowanych do starosty w sprawie przyznania środków finansowych z budżetu Państwa na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o lasach.

4. Opiniowanie UPUL dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

5. Doradztwo właścicielom lasu w zakresie gospodarki leśnej i zalesiania gruntów.

6. Odpłatne udostępnianie sadzonek drzew i krzewów leśnych oraz specjalistycznego sprzętu leśnego.

W sprawach związanych z cechowaniem drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz pozostałymi zagadnieniami związanymi z powierzonym nadzorem należy zgłaszać się do kancelarii Leśnictw w godzinach od 700 do 1000 w dni wskazane poniżej, za wyjątkiem pierwszego roboczego dnia miesiąca:

- Poniedziałek – Prucheńsko, Giełzów,

- Wtorek – Małe Końskie, Taraska, Brzustów, Sługocice, Twarda,

- Środa – Trzebiatów, Tomaszów, Swolszewice, Dąbrowa,

- Czwartek – Jaksonek.

Podział nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w Nadleśnictwie Smardzewice został zamieszczony na dole strony.

Na terenie powiatu Opoczyńskiego (Gmina Opoczno, Mniszków, Paradyż i Sławno) cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania wykonują pracownicy Starostwa Powiatowego w Opocznie.

Poniżej zamieszczono harmonogram dyżurów w poszczególnych Gminach z terenu Starostwa Opoczno.