Wydawca treści Wydawca treści

zasoby leśne

Nadleśnictwo Smardzewice stanowi jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych wchodzącą w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Bezpośrednio sąsiaduje z nadleśnictwami: Brzeziny, Opoczno, Piotrków, Przedbórz i Spała. Nadleśnictwo obejmuje swoim zasięgiem lasy znajdujące się w województwie łódzkim, na terenie trzech powiatów tomaszowskiego, piotrkowskiego i opoczyńskiego. Do miast leżących w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa należą: Tomaszów Mazowiecki, Inowłódz i Sulejów.

 

Nadleśnictwo zarządza gruntami Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 16204,31 ha, podzielonymi na 2 obręby leśne:

Błogie – o powierzchni 6691,55 ha.            

Smardzewice – o powierzchni 9512,76ha.

oraz 12 leśnictw: Trzebiatów, Małe Końskie, Prucheńsko, Jaksonek, Taraska, Giełzów, Brzustów, Sługocice, Tomaszów, Swolszewice, Dąbrowa, Twarda.

Spośród wszystkich typów siedliskowych lasu, największe powierzchnie  w nadleśnictwie zajmują kolejno: BMśw (29,75%), LMśw (25,66%), Bśw (24,25%), Lśw (13,97). Na pozostałe 11 typów siedliskowych lasu przypada jedynie 6,37%. 

W Nadleśnictwie Smardzewice zdecydowanie przeważają siedliska świeże (borowe i lasowe), zajmujące łącznie w nadleśnictwie 93,63%. Siedliska wilgotne (lasowe i borowe) zajmują łącznie 4,19% powierzchni, siedliska bagienne (borowe i lasowe) 0,28%, siedliska zalewowe (lasowe) 1,86%, a siedliska suche (borowe) 0,05%. Ogółem siedliska borowe (suche, świeże, wilgotne, bagienne), zajmują w nadleśnictwie 55,22% powierzchni, a siedliska lasowe (świeże, wilgotne, bagienne, zalewowe) 44,88%. 

W skali całego nadleśnictwa na siedliskach borowych zdecydowanie dominują drzewostany sosnowe (od boru suchego po bór mieszany wilgotny). W zasadzie na tych siedliskach sporadycznie spotyka się drzewostany inne niż sosnowe - wówczas są to zazwyczaj brzeziny. Sośniny dominują również na siedlisku LMśw i Lśw oraz w nieco mniejszym stopniu na siedlisku LMw.

W Nadleśnictwie Smardzewice dominują drzewostany w średnich i starszych klasach wieku. Drzewostany w przedziale od 41 do 100 lat zajmują powierzchnię 9 555,86 ha, tj. 61,8% powierzchni leśnej zalesionej i niezalesionej. W obrębach struktura jest podobna, drzewostany w wieku 51−100 lat stanowią kolejno 61,9% i 61,8%.  

W Obrębie Błogie przeważają drzewostany w wieku od 51 do 90 lat, zajmują powierzchnię 3 468,30 ha tj. 53,7% powierzchni leśnej obrębu. W Obrębie Smardzewice te same drzewostany, tj. w wieku od 51 do 100, zajmują powierzchnię 4 936,47 ha, tj. 54,9% powierzchni leśnej obrębu.