Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Użytki ekologiczne na terenie Nadleśnictwa Smardzewice zostały ustanowione Rozporządzeniem Nr 57/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 17.12.2001 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne. Ogólna powierzchnia użytków ekologicznych wg Planu urządzenia lasu i ewidencji gruntów wynosi 37,94 ha.

W obrębie Błogie znajduje się 18 użytków ekologicznych o powierzchni 13,63 ha, a w obrębie Smardzewice 22 użytki o powierzchni 24,31 ha.

Użytki ekologiczne to w większości cenne przyrodniczo ekosystemy bagienne, wodno-błotne i zarastające oczka wodne. Rzadziej są to inne powierzchnie nieleśne: łąki, pastwiska, a także grunty zaliczone do lasów. Mają one za zadanie zwiększanie i zabezpieczanie zróżnicowania biologicznego, gatunkowego i siedliskowego obszaru nadleśnictwa, poprzez ochronę jego fragmentów.