Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OBSZARY NATURA 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Obszar OZW PLH100003 „Lasy Spalskie"

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Spalskie PLH100003.

Kompleks Lasy Spalskie jest częścią Puszczy Pilickiej i obejmuje południową część Spalskiego Parku Krajobrazowego. Osią ostoi jest odcinek doliny Pilicy od Spały do Teofilowa oraz dolina rzeki Gać, lewobrzeżnego dopływu Pilicy. Na wysoczyźnie najczęściej spotyka się siedliska ubogich grądów, dąbrów świetlistych i borów sosnowych, w większości porosłe drzewostanami sosnowymi. W dolinach rozwijają się łęgi jesionowo-olszowe i zarośla wierzb wąskolistnych. Ponad połowę obszaru „Lasy Spalskie" zajmują bardzo cenne siedliska z załącznika I dyrektywy, m.in. grąd środkowoeuropejski, dąbrowa świetlista oraz dobrze zachowane lasy łęgowe. Można tu spotkać 250 letnie dęby i 200 letnie sosny. Wiele starych drzew zachowało się dzięki ochronie rezerwatowej w rezerwacie Konewka i Spała.

Obszar OZW PLH100005 „Niebieskie Źródła"

Obszar położony jest w granicach rezerwatu przyrody „Niebieskie Źródła na powierzchni 25,20 ha przylegający bezpośrednio do gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo. Przedmiotami ochrony jest 3 siedliska przyrodnicze z Załącznika I DS., oraz 1 gatunek fauny  z Załącznika II DS.

Obszar OZW  PLH260016 „Dolina Czarnej"

Powierzchnia obszaru wynosi 5780,60 ha z tego, w obszarze terytorialnego zasięgu Nadleśnictwa Smardzewice znajduje się 168,66 ha, natomiast na gruntach Nadleśnictwa 18,92 ha.  Przedmiotami ochrony jest 16 siedlisk przyrodniczych z Załącznika I DS., oraz 20 gatunków zwierząt z Załącznika II DS.

Obszar OZW PLH100008 „Dolina Środkowej Pilicy"

Powierzchnia obszaru wynosi 3787,40 ha z tego, w obszarze terytorialnego zasięgu Nadleśnictwa Smardzewice znajduje się 213,23 ha, natomiast na gruntach Nadleśnictwa 19,63 ha. Przedmiotami ochrony jest 11 siedlisk przyrodniczych z Załącznika I DS., oraz 9 gatunków zwierząt z Załącznika II DS.

Obszar OZW PLH100024 „Lasy Smardzewickie"

Powierzchnia obszaru wynosi 286,50 ha. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Smardzewice znajduje się obszar 230,29 ha, natomiast, pozostałe 55,91 ha znajduj się na gruntach Kampinoskiego Parku Narodowego. Przedmiotami ochrony jest 3 siedlisk przyrodniczych z Załącznika I DS., oraz 1 gatunek bezkręgowca z Załącznika II DS.