OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wolbórki – W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Smardzewice znajduje się tylko niewielki fragment tego obszaru w gminie Wolbórz i zajmuje pow. około 79 ha, z tego grunty w zarządzie nadleśnictwa 1,84 ha. Obszar został powołany na podstawie Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 41/2007 (z dnia 21 sierpnia 2007 r.) w sprawie ustanowienia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wolbórki.

Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Smardzewice znajduje się tylko niewielki fragment tego obszaru w gminie Aleksandrów i zajmuje pow. około 310 ha, z tego 5,14 ha na terenie Leśnictwa Jaksonek. Obszar został powołany Rozporządzeniem nr 8/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2007 roku w sprawie wyznaczenia Piliczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.Urz.Woj. Łódz. nr 75 z dnia 31 marca 2009 r. poz. 712), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem: Woj. Łódzkiego Nr 20/2009 z 30 lipca 2009 r. (Dz.Urz. nr 236 z 13 sierpnia 2009 r., poz. 2118). Obowiązująca jest Uchwała nr XXVII/512/12 sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. z 27 września 2012r., poz. 2902), zmieniająca Uchwałę Nr XXII/407/12 z 27 marca 2012 r.(Dz. Urz. z 14 maja 2012 r., poz. 1472), w sprawie Piliczańskiego Obszaru Chronionego krajobrazu.