Aktualności Aktualności

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Smardzewice

Realizując zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r. w sprawie Instrukcji Urządzania Lasu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi informuje o przystąpieniu do opracowania projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Smardzewice na lata 2017-2026 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ww. dokumentu na środowisko i obszary Natura 2000.

 

1.    Organem właściwym do dokonania uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000 oraz do wydania opinii przed wydaniem Decyzji zatwierdzającej projekt planu Nadleśnictwa Smardzewice jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi.

 

2.    Na posiedzenie Komisji Założeń Planu (KZP) zapraszam przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacje i osoby zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach ww. nadleśnictwa.

 

3.    Posiedzenie Komisji Założeń Planu odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa  Smardzewice w Smardzewicach, ul. Główna 1a, w dniu 21 maja 2014 r. od godz. 900.

 

4.    Zadaniem Komisji jest wypracowanie założeń do sporządzania projektu planu urządzenia lasu wraz z Programem Ochrony Przyrody i prognozą oddziaływania tego planu na środowisko i obszary Natura 2000.

 

„Szczegółowy wykaz tematów omawianych w trakcie obrad KZP, w tym dotyczących założeń do projektu planu urządzenia lasu, zawiera zamieszczony poniżej Harmonogram przebiegu obrad KZP".

 

 


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Polecamy Polecamy